Vedtægter

Gældende fra d. 14. oktober 2021

Disse vedtægter er enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen afholdt på Lindegården d. 14. oktober 2021 og afløser alle tidligere vedtægter.

§ 1 

Bylaugets navn er ”Herslev Bylaug” med hjemsted i Herslev by, Lejre kommune. 

 

§ 2 

Alle med folkeregistreret adresse i Herslev by og naturlig omegn, samt ejere af sommerhuse, er medlemmer af Herslev Bylaug. 

 

§ 3 

Bylaugets formål er at varetage beboernes fælles interesser. 

 

§ 4 

Når en beboer fraflytter, er beboeren ophørt med at være medlem af bylauget og kan ingen indflydelse gøre på bylaugets vedtægter eller formue. 

 

§ 5 

Bylaugets udgifter dækkes gennem frivillige bidrag fra medlemmerne og, til løsning af specielle opgaver, gennem offentlig støtte. 

 

§ 6 

Generalforsamlingen er bylaugets højeste myndighed. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret ved fremmøde på generalforsamlingen eller pr. skriftlig fuldmagt. Intet medlem af bylauget kan repræsentere mere end tre medlemmer. 

 

Alle medlemmer over 18 år, der møder op til generalforsamlingen, er valgbare. Medlemmer, der ønsker at blive valgt, men er forhindret i at møde op, kan vælges, hvis de 8 dage inden generalforsamlingen pr. brev har underrettet bestyrelsen, der snarest opsætter kopi af brevet i opslagstavlen. 

 

§ 7 

Alle generalforsamlinger afholdes i Herslev, såfremt pladsforholdene ikke hindrer dette. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober. 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen, som skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

 

Indkaldelsen omdeles til alle husstande og opslås på bylaugets opslagstavle. Dertil lægges den på bylaugets hjemmeside og der henvises til denne på evt. mailingliste og opslås der hvor bylauget aktuelt kommunikerer.

 

Herslev Bylaug Varetager beboernes fælles interesser.

Generalforsamlingen åbnes af af et medlem af bestyrelsen, som står for forsamlingens valg af dirigent. 

 

Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. 

 

Dirigenten får fuldmagter udleveret og udpeger to stemmeoptællere. 

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer over 18 år forlanger skriftlig afstemning. 

Der skrives referat over det på generalforsamlingen passerede. Referatet godkendes af dirigenten og de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet, og opsættes i opslagstavlen. 

 

§ 7a 

Generalforsamlingens dagsorden fastsættes af bestyrelsen, men skal altid indeholde bestyrelsens beretning om bylaugets virksomhed, fremlæggelse af revideret regnskab, samt forslag til næste års budget. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted. Forslagene opsætte i opslagstavlen som tilføjelser til den offentliggjorte dagsorden. Dertil lægges offentliggøres de på de elektroniske medier bylauget på det givne tidspunkt anvender.

 

Sager, der ikke er offentliggjort på den oprindelige dagsorden eller som tilføjelser i opslagstavlen, henføres på generalforsamlingen til punktet eventuelt. De kan ikke sættes til afstemning. 

 

§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 2 af medlemmerne af bestyrelsen indgiver skriftlig, motiveret begæring med oplysning om dagsorden for generalforsamlingen eller når mindst 20 medlemmer indgiver skriftlig, motiveret begæring med oplysning om dagsorden for generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme frister og regler som ordinære generalforsamlinger.

 

Generalforsamlingen skal i så fald afholdes inden en måned efter begæringens modtagelse efter samme regler som ordinære generalforsamlinger. 

 

§ 9 

Vedtægtsændringer kræver 2/3 dels flertal på generalforsamlinger. 

 

§ 10 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på fem medlemmer, samt mindst to suppleanter. Desuden vælges en revisor, samt en revisorsuppleant, disse må ikke være medlemmer af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen er på valg hvert andet år: to bestyrelsesmedlemmer på lige årstal og tre bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal. De valgte revisor og revisorsuppleant, samt suppleanter til bestyrelsen er på valg hvert år. Herslev Bylaug Varetager beboernes fælles interesser.

 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen og vælger kasserer samt forperson. Afgående bestyrelsesmedlemmer deltager i dette møde for at

overdrage papirer, kassebeholdning, regnskabsbøger og andet relevant materiale, der tilhører bylauget.

 

§ 11 

Bestyrelsen har ledelsen af bylaugets virksomhed. 

Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte udvalg. 

 

Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte som to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

 

Over bestyrelsesmøderne skrives referat, der skal godkendes på næste møde. 

 

§ 12 

Enhver retshandel, der vedkommer bylauget, er bindende for bylauget, når det oprettede dokument er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

 

§13 

Bylaugets regnskabsår går fra 1.oktober  til 30.september . 

Regnskabet skal tilstilles revisoren og skal af denne revideres kritisk og talmæssigt. 

 

§ 14 

Alle regnskabskrav på bylauget skal anvises af kassereren og et bestyrelsesmedlem til betaling.

 

§ 15 

Bylauget anmeldes til kommunen som hørings berettiget i.h.t. lovgivningen. 

 

Ovenstående er gældende efter vedtagelsen på generalforsamlingen d. 14. oktober 2021.